Cách làm câu số 30, 39, 40 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 28

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 30, 39, 40

Câu 30: Chọn D.

Câu 39: Chọn D

Cho Fe vào dung dịch hỗn hợp MgCl2 và HCl thì xảy ra quá trình ăn mòn hóa học.

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Bảo toàn Al ta được: nNaAlO2 = nAl = 0,02

Bảo toàn Na ta đươc : nNaOH(dư) = nNaOH – nNaAlO2 = 0,02

nHCl = nNaOH(dư) + nNaAlO2 = 0,04

=>VHCl = 0,08 (l)

Câu 40: Chọn D.

Al + NaOH thu được dung dịch X (NaAlO2 , NaOH dư) . Dd X tác dụng với HCl tạo ra NaCl + Al(OH)3

Bảo toàn Na ta được : nNaCl = nNaOH = 0,04 mol

Bảo toàn Cl ta được nHCl = nNaCl = 0,04 mol

=>VHCl = 0,08 (l)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021