Lời giải câu số 64, 79, 80 đề thi minh họa lần 3 của Bộ Giáo Dục

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 64, 79, 80

Câu 64: Đáp án B

nN2 = 0,03 mol

=>nN trong amin = 0,06 mol

nHCl phản ứng = nN trong amin = 0,06 mol

=>V = 60ml

Câu 79: Đáp án A

Câu 80: Đáp án A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021