Lời giải câu số 11, 24, 31 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 11, 24, 31

Câu 11: Đáp án A

Phân tích : nsaccarozo = 0,35 mol

Khi thủy phân saccarozơ ta thu được glucozơ và fructozơ nên .nglucozo = 0,92.0,35 = 0,322 mol

Vậy khối lượng glucozơ được tạo thành sau phản ứng thủy phân là : m = 57,96gam.

Câu 24: Đáp án B

Phân tích : Ta thấy chỉ có Al tác dụng với dung dịch HCl còn Cu thì không nên

nAl = nH2 :1,5 = 0,1 mol→% khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là 54%.

Câu 31: Đáp án B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021