Cách làm câu số 31, 35, 40 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 24

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 31, 35, 40

Câu 31: Chọn C.

- Xét phần 1 ta có : nmantozo = nAg/2 = 0,015 mol

- Xét phần 2 ta có :

nAg = (4nmantozo + 2ntinh bột).H + 2nmantozo(dư) => (4..0,015 + 2x).0,6 + 0,015.0,4.2 = 0,192 =>x = 0,12

→ Vậy m = 2(342nmantozo + 162ntinh bột) = 49,14 (g)

Câu 35: Chọn D.

Câu 40: Chọn A.

- Ta thực hiện phép gộp sau : C3H4O2 + H2O → C3H6O3 suy ra hỗn hợp X gồm C2H4O2, CH2O và C3H6O3

- Hỗn hợp X có CTTQ là CnH2nOn và CnH2nOn + nO2 → nCO2 + nH2O

- Từ phản ứng trên ta có :

nCO2 = nH2O = nO2= 0,15 mol

bảo toàn khối lượng: nX = 44nCO2 + 18nH2O – 32nO2

=>VO2 = 3,36(l) ; mX = 4,5 (g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021