Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A (trang 120)

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1-2. Giới thiệu ảnh, đọc bài

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021