Đáp án đề 8 kiểm tra cuối năm toán 6

  • 1 Đánh giá

1. Thực hiện phép tính:

a) + $1\frac{3}{5}$

b) .$\frac{-15}{9}$ + $\frac{3}{2}$.$10$

c) +

2. Lớp 6A có 48 học sinh, số học sinh giỏi chiếm % số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng $\frac{5}{2}$ số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh của mỗi loại .

3. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, Vẽ hai tia Ot và Oy sao cho = $35^{\circ}$, $\widehat{xOy}$ = $70^{\circ}$.

a) Hỏi tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao ?

b) Tính .

c) Hỏi tia Ot có là phân giác của góc không? Vì sao?

4. Tìm các giá trị của $\epsilon $ $\mathbb{Z}$ sao cho $\frac{n+13}{n-2} $ $\epsilon $ $\mathbb{Z}$

Bài làm:

1. a) + $1\frac{3}{5}$ = $\frac{-23}{5}$ + $\frac{8}{5}$ = $\frac{-15}{5}$ = -3

b) .$\frac{-15}{9}$ + $\frac{3}{2}$.$10$ = $-1$ + $15$ = $14$

c) + $\frac{3}{4}$$\left ( \frac{2}{3}-\frac{1}{2} \right )$

= + $\frac{3}{4}$.$\frac{1}{6}$

= + $\frac{1}{8}$ = $\frac{3}{8}$.

2. Số học sinh giỏi là: . $25$% = . $\frac{1}{4}$ = 12 (học sinh)

Số học sinh khá là: . $\frac{5}{2}$ = $30$ (học sinh)

Số học sinh trung bình là: - $(12 +30)$ = $6$ (học sinh)
3.

a) Vì hai tia Oy, Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox và < ($35^{\circ}$ < $70^{\circ}$) nên tia Ot nằm giữa tia Ox và Oy

b) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có:

+ = $\widehat{xOy}$

= - $\widehat{xOt}$

$\widehat{tOy}$ = - $35^{\circ}$

$\widehat{tOy}$ = $35^{\circ}$

c) Tia Ot là phân giác của vì:

+) Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

+) = $\widehat{tOy}$ = $35^{\circ}$

4. Ta có: = $1$ + $\frac{15}{n-2} $

Để ⋮ $n - 2$ thì $n - 2$ $\epsilon $ U(15)

$n - 2$ $\epsilon$ {$\pm 1;\pm 3;\pm 5;\pm 15$}

$n$ = $\pm 1;\pm 3; 5; 7; -13; 17$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021