Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm 2017 Đề số 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 21

D

Câu 2

D

Câu 22

A

Câu 3

C

Câu 23

C

Câu 4

B

Câu 24

A

Câu 5

D

Câu 25

B

Câu 6

B

Câu 26

B

Câu 7

D

Câu 27

A

Câu 8

D

Câu 28

C

Câu 9

D

Câu 29

B

Câu 10

B

Câu 30

C

Câu 11

C

Câu 31

A

Câu 12

A

Câu 32

C

Câu 13

A

Câu 33

A

Câu 14

A

Câu 34

A

Câu 15

B

Câu 35

A

Câu 16

D

Câu 36

B

Câu 17

B

Câu 37

C

Câu 18

C

Câu 38

B

Câu 19

D

Câu 39

D

Câu 20

B

Câu 40

C

Đáp án chi tiết

Câu 37: Đáp án C. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của từng khu vực kinh tế.

Bảng số liệu được tính ra là bảng có giá trị %, năm đầu tiên đều đạt mốc 100 %, các năm sau đó đều có chỉ số % cao hơn. Do đó, với những bảng số liệu này người ta gọi đó là bảng tốc độ tăng trưởng.

Để tính tốc độ tăng trưởng, bạn chỉ cần áp dụng công thức:

Tốc độ tăng trưởng = (giá trị năm sau : giá trị năm gốc) x 100%

Lưu ý: Năm đầu tiên trong bảng số liệu chính là năm gốc.

Câu 38: Đáp án B: Biểu đồ đường

Với tiêu đề là tốc độ tăng trưởng thì chắc chắn bạn sẽ cần phải sử dụng đến biểu đồ đường.

Như vậy biểu đồ có ba đường biểu diễn:

  • Một đường biểu diễn vùng kinh tế nông lâm ngư nghiệp
  • Một đường biểu diễn vùng kinh tế công nghiệp xây dựng
  • Một đường biểu diễn vùng kinh tế dịch vụ

Câu 39: Đáp án D: Biều đồ cột và đường

Câu hỏi yêu cầu thể hiện tình hình gia tăng dân số và sản lượng lương thực của nước ta giai đoạn 1999 - 2013, do đó bạn vẽ biểu đồ ngay mà không cần xử lí bảng số liệu.

Do bảng số liệu có 2 đơn vị biểu diễn khác nhau. Vì vậy, chúng ta chọn biểu đồ kết hợp giữa cột và đường.

Ở hai trục đứng bạn thể hiện một trục là đơn vị triệu người và một trục là đơn vị triệu tấn.

Câu 40: Đáp án C. 433,4 kg/người - 549,6 kg/người.

Bạn áp dụng công thức:

Sản lượng bình quân = (Sản lượng : dân số) x 100%

Với công thức này bạn chỉ cần tính sản lượng trung bình năm 1999 và 2013 lần lượt là 433,4 kg/người và 549,6 kg/người

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021