Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 11

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 21

D

Câu 2

A

Câu 22

B

Câu 3

D

Câu 23

B

Câu 4

C

Câu 24

D

Câu 5

A

Câu 25

B

Câu 6

C

Câu 26

D

Câu 7

B

Câu 27

C

Câu 8

A

Câu 28

D

Câu 9

A

Câu 29

D

Câu 10

B

Câu 30

B

Câu 11

C

Câu 31

A

Câu 12

A

Câu 32

C

Câu 13

C

Câu 33

A

Câu 14

C

Câu 34

D

Câu 15

D

Câu 35

D

Câu 16

C

Câu 36

B

Câu 17

A

Câu 37

A

Câu 18

A

Câu 38

B

Câu 19

C

Câu 39

A

Câu 20

D

Câu 40

D

Đáp án chi tiết

Câu 7 : Đáp án B. Diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 2005 –2012

Trong biểu đồ ta thấy:

Diện tích cây công nghiệp được thể hiện bằng biểu đồ cột chồng;

Giá trị sản xuất ngành trồng cây công nghiệp thể hiện bằng biểu đồ đường

=>Diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 2005 –2012.

Câu 15: Đáp án D: Cột chồng

Trên bảng số liệu cho thấy tổng sản lượng thủy sản qua các năm.

Do đó, chắc chắn là bạn sẽ sử dụng biểu đồ cột để thể hiện các chỉ số đó. Tuy nhiên, bảng số liệu cũng cung cấp thêm số lượng cụ thể của dạng đánh bắt và nuôi trồng qua từng năm. Như vậy, trong cột biểu đồ tổng mỗi năm bạn cần phải thể hiện rõ các thành phần đó. Vì vậy biểu đồ chồng chính là đáp án chính xác nhất.

Câu 29: Đáp án D: 187,65%

Ta chỉ cần tính đáp án theo công thức:

Tốc độ tăng trưởng (%) = giá trịnăm sau/ giá trị năm gốc *100%

=> Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010-2014 = 3541/1887 *100%= 187,65%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021