Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 24

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 21 - C

Câu 2 - A

Câu 22 - B

Câu 3 - A

Câu 23 - B

Câu 4 - C

Câu 24 - A

Câu 5 - D

Câu 25 - A

Câu 6 - C

Câu 26 - D

Câu 7 - C

Câu 27 - B

Câu 8 - A

Câu 28 - D

Câu 9 - D

Câu 29 - A

Câu 10 - B

Câu 30 - B

Câu 11 - A

Câu 31 - B

Câu 12 - C

Câu 32 - B

Câu 13 - C

Câu 33 - A

Câu 14 - A

Câu 34 - D

Câu 15 - C

Câu 35 - B

Câu 16 - B

Câu 36 - B

Câu 17 - C

Câu 37 - A

Câu 18 - C

Câu 38 - C

Câu 19 - A

Câu 39 - D

Câu 20 - A

Câu 40 – A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021