Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 16

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - C

Câu 11 - A

Câu 21 - C

Câu 31 - B

Câu 2 - C

Câu 12 - C

Câu 22 - B

Câu 32 - C

Câu 3 - A

Câu 13 - C

Câu 23 - A

Câu 33 - B

Câu 4 - D

Câu 14 - A

Câu 24 - A

Câu 34 - C

Câu 5 - A

Câu 15 - C

Câu 25 - A

Câu 35 - D

Câu 6 - B

Câu 16 - D

Câu 26 - A

Câu 36 - C

Câu 7 - C

Câu 17 - D

Câu 27 - C

Câu 37 - C

Câu 8 - A

Câu 18 - A

Câu 28 - C

Câu 38 - A

Câu 9 - B

Câu 19 - B

Câu 29 - C

Câu 39 - D

Câu 10 - D

Câu 20 - A

Câu 30 - A

Câu 40 - A

Đáp án chi tiết:

Câu 37: Đáp án C.Biểu đồ đường.

Bài yêu thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 – 2014.

Ở đây mặc dù đang là bảng số liệu thực nhưng căn cứ vào cụm từ “tốc độ tăng trưởng” => Biểu đồ đường.

Nếu vẽ bạn phải xử lí bảng số liệu sang đon vị % với năm đầu tiên đều là 100%.

Câu 39: Đáp án D. 1303,5 người/km2.

Để tính mật độ dân số ĐBSH ta tính theo công thức sau:

Mật độ dân số = dân số : diện tích= 19505,8 : 14964,1 = 1,3035 (nghìn người/km2)= 1303,5 (người/km2).

Câu 40: Đáp án A. Biểu đồ miền

Câu hỏi yêu cầu lựa chọn biểu đồ để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành kinh tế => Biểu đồ miền là chính xác nhất.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021