Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 23

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - B

Câu 21 - C

Câu 2 - B

Câu 22 - A

Câu 3 - C

Câu 23 - B

Câu 4 - A

Câu 24 - D

Câu 5 - C

Câu 25 - B

Câu 6 - B

Câu 26 - D

Câu 7 - A

Câu 27 - B

Câu 8 - B

Câu 28 - B

Câu 9 - B

Câu 29 - A

Câu 10 - D

Câu 30 - A

Câu 11 - A

Câu 31 - A

Câu 12 - B

Câu 32 - B

Câu 13 - C

Câu 33 - B

Câu 14 - D

Câu 34 - A

Câu 15 - B

Câu 35 - D

Câu 16 - A

Câu 36 - B

Câu 17 - B

Câu 37 - D

Câu 18 - C

Câu 38 - A

Câu 19 - B

Câu 39 - B

Câu 20 - C

Câu 40 – D

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021