Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 25

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 21 - C

Câu 2 - D

Câu 22 - C

Câu 3 - A

Câu 23 - B

Câu 4 - D

Câu 24 - D

Câu 5 - B

Câu 25 - D

Câu 6 - C

Câu 26 - A

Câu 7 - B

Câu 27 - B

Câu 8 - C

Câu 28 - C

Câu 9 - D

Câu 29 - C

Câu 10 - C

Câu 30 - D

Câu 11 - C

Câu 31 - B

Câu 12 - B

Câu 32 - D

Câu 13 - C

Câu 33 - C

Câu 14 - B

Câu 34 - D

Câu 15 - C

Câu 35 - A

Câu 16 - A

Câu 36 - C

Câu 17 - C

Câu 37 - D

Câu 18 - C

Câu 38 - A

Câu 19 - A

Câu 39 - A

Câu 20 - C

Câu 40 – D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021