Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Hãy nói lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a) Nhà vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng.

b) Sáng nay, Quốc Toản quyết định đến gặp vua.

c) Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra.

2. Hãy nói lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

Bài làm:

1. a) Nhà vua họp bàn việc nước ở đâu?

b) Khi nào Quốc Toản quyết đến gặp vua?

c) Vua cùng các vua hầu bước ra khi nào?

2. "Em rất thán phục sự dũng cảm của Trần Quốc Toản."

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều