Đặt câu theo mẫu Ai là gì? để tìm hiểu về con người, đặc điểm của địa phương em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Đặt câu theo mẫu Ai là gì? để tìm hiểu về con người, đặc điểm của địa phương em

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam
  • Văn miếu Quốc Tử Giám là ngôi trường đại học đầu tiên của nước ta nằm ở Hà Nội.
  • Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học lớn của nước ta...
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021