Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm đã cho sẵn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: (Trang 136 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm đã cho sẵn.

  • Bàn (danh từ) - bàn (động từ)
  • Sâu (danh từ) - sâu (tính từ)
  • Năm (danh từ) - năm (số từ)

Bài làm:

Đặt câu:

  • Ngồi quây quần quanh bàn ăn, gia đình em đang bàn bạc rôm rả về ngày tết sắp tới.
  • Những loài sâu thường ẩn mình sâu dưới những kẽ lá để tránh sjw phát hiện của kẻ thù.
  • Năm nay có năm bạn học sinh trong lớp đạt loại xuất sắc
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1