Điền các từ sau vào chỗ trống để nhận diện khái niệm ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự

  • 1 Đánh giá

b. Điền các từ sau vào chỗ trống để nhận diện khái niệm ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự: ngôi kể thứ ba, ngôi kể thứ nhất, tác giả, vị trí giao tiếp.

  • Ngôi kể là.................... mà người kể dùng để kể chuyện.
  • ....................: Người kể chuyện xưng "tôi", có thể kể trực tiếp những gì mình nghe mình thấy, mình trải qua, có thể trực tiếp nói ra những cảm tưởng, suy nghĩ của bản thân,
  • ...................: Người kể chuyện giấu mình có thể kể linh hoạt tự do những gì xảy ra với nhân vật
  • Người kể xưng "tôi" trong tác phẩm không nhất thiết là chính......................

Bài làm:

  • Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể dùng để kể chuyện.
  • Ngôi kể thứ nhất: Người kể chuyện xưng "tôi", có thể kể trực tiếp những gì mình nghe mình thấy, mình trải qua, có thể trực tiếp nói ra những cảm tưởng, suy nghĩ của bản thân,
  • Ngôi kể thứ ba: Người kể chuyện giấu mình có thể kể linh hoạt tự do những gì xảy ra với nhân vật
  • Người kể xưng "tôi" trong tác phẩm không nhất thiết là chính tác giả

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN