Điền ý nghĩa của các công thức hóa học của các chất trong các ô trống sau

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Công thức hóa học

Điền ý nghĩa của các công thức hóa học của các chất trong các ô trống sau:

TTChấtCông thức hóa họcÝ nghĩa
1OxiO2
 • Khí oxi do nguyên tố oxi tạo ra
 • Có 2 nguyên tử O trong một phân tử O2
 • Phân tử khối bằng: 2 x 16 = 32 (đvC)
2Axit NitricHNO3
 • Axit Nitric do các nguyên tố H, N, O tạo ra
 • Có 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N, 3 nguyên tử O trong một phân tử HNO3
 • Phân tử khối bằng: 1 + 14 + 16 x 3 = 63 (đvC)
3HidroH2
4Canxi CacbonatCaCO3

Bài làm:

TTChấtCông thức hóa họcÝ nghĩa
1OxiO2
 • Khí oxi do nguyên tố oxi tạo ra
 • Có 2 nguyên tử O trong một phân tử O2
 • Phân tử khối bằng: 2 x 16 = 32 (đvC)
2Axit NitricHNO3
 • Axit Nitric do các nguyên tố H, N, O tạo ra
 • Có 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N, 3 nguyên tử O trong một phân tử HNO3
 • Phân tử khối bằng: 1 + 14 + 16 x 3 = 63 (đvC)
3HidroH2
 • Khí Hidro do nguyên tố H tạo ra
 • Có 2 nguyên tử H trong một phân tử H2
 • Phân tử khối bằng: 2 x 1 = 2 (đvC)
4Canxi CacbonatCaCO3
 • Canxi Cacbonat do các nguyên tố Ca, C, O tạo ra
 • Có 1 nguyên tử Ca, 1 nguyên tử C, 3 nguyên tử O trong một phân tử CaCO3
 • Phân tử khối bằng: 40 + 12 + 16 x 3 = 100 (đvC)
 • 131 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021