Độ cao của âm là gì? Nó liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 59:

Độ cao của âm là gì? Nó liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Bài làm:

Độ cao của âm là một trong những đặc trưng sinh lí của âm, nó cho biết mức độ trầm bổng của âm.

Độ cao của âm liên quan đến tần số âm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021