Đọc thông tin hãy kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu sự thành lập nhà Hồ và những cải cách về chính tri, quân sự của Hồ Qúy Li

Đọc thông tin hãy kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết nhà Hồ dược thành lập trong hoàn cảnh nào.
 • Nêu những biện pháp cải cách về chính trị, quân sự của Hồ Qúy Ly
 • Chỉ ra những điểm tiến bộ của cải cách Hồ Qúy Ly

Bài làm:

Hoàn cảnh: Nhà Hồ được thành lập khi nhà Trần suy sụp, không còn khả năng tiếp tục cai trị. Xã hội khủng hoảng sâu săc, trong khi đó yêu cầu cải cách, khôi phục chính quyền trung ương ngày càng cao, nhất là nguy cơ ngoại xâm đang đe dọa nền độc lập của dân tộc.

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly ở mặt:

 • Chính trị:
  • Thay thế các võ quan, tôn thất nhà Trần bằng những người họ khác thân cận với Hồ Quý Ly
  • Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền.
 • Quân sự: Thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

Mặt tiến bộ của bộ cải cách của Hồ Qúy Ly:

Những cải cách Hồ Qúy Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực vủa nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền. Cải cách văn hóa, giáo dục, quân sự có nhiều tiến bộ, góp phần làm ổn định tình hình đất nước.

 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021