Dựa vào cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, thay nhau hỏi đáp:

  • 1 Đánh giá

4. Dựa vào cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, thay nhau hỏi đáp:

- Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

- Vì ..........................

- Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?

- Vì ..........................

- Vì sao nước ta có nạn lụt?

- Vì.............................

Bài làm:

- Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

- Vì Sơn Tinh mang lễ vật mà Hùng Vương đặt ra đến trước.

- Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?

- Vì Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương, bèn đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đánh Sơn Tinh.

- Vì sao nước ta có nạn lụt?

- Vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây ra lũ lụt khắp nơi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021