Em đã có những việc làm nào đúng, việc làm nào sai trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Em hãy tự nhận xét bản thân và gia đình em đã có những việc làm nào đúng, việc làm nào sai trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng ?

Bài làm:

Trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, em nhận thấy:

Những việc làm đúng bao gồm:

  • Thực hiên đúng và nghiêm túc chủ trương của Đảng và nhà nước.
  • Ủng hộ đồng bào lũ lụt, các bạn học sinh khó khăn ở vùng sâu vùng xa.
  • Tham gia vệ sinh sạch sẽ, đường làng ngõ xóm.
  • Có ý thức vệ sinh, làm sạch môi trường sống.
  • Ý thức tiết kiệm….

Những việc làm chưa đúng bao gồm:

  • Còn tin vào một số hủ tục mê tín dị đoan
  • Còn ham chơi, thỉnh thoảng la cà hàng quán
  • Chưa vận động bà con tiết kiệm, ý thức thực hiện chủ trương Đảng và nhà nước…
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021