Em hãy cho biết vị trí của nguyên tố lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Nguyên tổ Lưu huỳnh

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Khoa học tự nhiên 9

Em hãy cho biết vị trí của nguyên tố lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung đáp án cùng những hướng dẫn giải cho các câu hỏi khác trong bài viết dưới đây.

a, Em hãy cho biết vị trí của nguyên tố lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (ô nguyên tố, chu kì, nhóm).

b, Cho biết tính chất hóa học của lưu huỳnh và so sánh với tính chất hóa học của các nguyên tố: O, P, Se. Giải tích.

Bài làm:

a, Lưu huỳnh (S) có số hiệu nguyên tử là 16. nằm ở ô 16, chu kì 3, nhóm VI.

b, Tính chất hóa học của lưu huỳnh:

  • Tác dụng với hidro
  • Tác dungnj với phi kim
  • Tác dụng với kim loại
  • Tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh như: H2SO4 đặc nóng, HNO3 đặc nóng

Tính chất hóa học của S gần tương tự với các nguyên tố O, P, Se. Vì chúng đều là phi kim, nguyên tố O, Se là nguyên tố cùng nhóm với S, còn P là nguyên tố liền trước nó nên chúng có TCHH gần tương tự nhau..