Giải bài tập 2 trang 72 sách toán tiếng anh 4

  • 1 Đánh giá

2. Calculate:

a. 8064 : 64 x 37 b. 46857 + 3444 : 28

c. 601759 - 1988 : 14 d. 420024 : 43 : 132

Dịch nghĩa:

2. Tính:

a. 8064 : 64 x 37 b. 46857 + 3444 : 28

c. 601759 - 1988 : 14 d. 420024 : 43 : 132

Bài làm:

a. 8064 : 64 x 37 = 126 x 37 = 4662 (Do from the left to the right)

b. 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123 = 46980 (Do the division first)

c. 601759 - 1988 : 14 = 601759 - 142 = 601617 (Do the division first)

d. 420024 : 43 : 132 = 9768 : 132 = 74 (Do from the left to right)

Dịch nghĩa:

a. 8064 : 64 x 37 = 126 x 37 = 4662 (Tính từ trái sang phải)

b. 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123 = 46980 (Làm tính chia trước)

c. 601759 - 1988 : 14 = 601759 - 142 = 601617 (Làm tính chia trước)

d. 420024 : 43 : 132 = 9768 : 132 = 74 (Tính từ trái sang phải)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021