Giải bài tập 4 trang 47 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 7

Chọn câu em cho là đúng:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc các đặc điểm đô thị hóa ở Châu Âu?

A. Tỉ lệ dân thành thị cao

B. Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị

C. Đô thị hóa chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để kiếm việc làm

D. Đô thị hóa nông thôn phát triển

Bài làm:

Đặc điểm không thuộc các đặc điểm đô thị hóa ở Châu Âu là:

C. Đô thị hóa chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để kiếm việc làm

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021