Giải bài tập 4 trang 48 sách toán tiếng anh 4

  • 1 Đánh giá

4. Use the properties of addition to find value of each of the following:

a. 47 + 168 + 53

b. 29 + 144 + 71 + 256

c. 213 + 765 + 787 + 235

d. 48 + 37 + 986 + 63 + 52

Dịch nghĩa:

4. Dùng các tính chất của phép cộng để tính giá trị mỗi biểu thức sau:

a. 47 + 168 + 53

b. 29 + 144 + 71 + 256

c. 213 + 765 + 787 + 235

d. 48 + 37 + 986 + 63 + 52

Bài làm:

a. 47 + 168 + 53 = 47 + (168 + 53) (Associative property of addition)

= 47 + (53 + 168) (Commutative property of addition)

= (47 + 53) + 168 (Associative property of addition)

= 100 + 168 = 268 (Thứ tự làm tính)

b. 29 + 144 + 71 + 256

= (29 + 71) + (256 + 144) (We can change the posisions of the addends in the sum)

= 100 + 400 = 500

c. 213 + 765 + 787 + 235

= (213 + 787) + (765 + 235) (Assiociative law and commutative property of addition)

= 1000 + 1000 = 2000

d. 48 + 37 + 986 + 63 + 52

= (48 + 52) + (37 + 63) + 986 (Assiociative law and commutative law of addition)

= 100 + 100 + 986 = 1186

Dịch nghĩa:

a. 47 + 168 + 53 = 47 + (168 + 53) (Tính chất kết hợp của phép cộng)

= 47 + (53 + 168) (Tính chất giao hoán của phép cộng)

= (47 + 53) + 168 (Tính chất kết hợp của phéo cộng)

= 100 + 168 = 268

b. 29 + 144 + 71 + 256

= (29 + 71) + (256 + 144) (Ta có thể thay đổi vị trí của các số hạng trong một tổng)

= 100 + 400 = 500

c. 213 + 765 + 787 + 235

= (213 + 787) + (765 + 235) (Tính chất kết hợp và giao hoán của phép cộng)

= 1000 + 1000 = 2000

d. 48 + 37 + 986 + 63 + 52

= (48 + 52) + (37 + 63) + 986 (Tính chất kết hợp và giao hoán của phép cộng)

= 100 + 100 + 986 = 1186

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021