Giải câu 1 bài xem đồng hồ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 13 - sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải câu 1 xem đồng hồ

Bài làm:

Quan sát các đồng hồ trên ta lần lượt đọc giờ là:

Đồng hồ A: 4 giờ 5 phút

Đồng hồ B: 4 giờ 10 phút

Đồng hồ C: 4 giờ 25 phút

Đồng hồ D: 6 giờ 15 phút

Đồng hồ E: 7 giờ 30 phút hoặc 7 giờ rưỡi

Đồng hồ G: 12 giờ 35 phút

Lưu ý: Các con chú ý, khi xem đồng hồ, các con phải biết được kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Có như vậy các con không bị đọc nhầm giờ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021