Giải câu 1 trang 108 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 3 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 108 sách VNEN toán 4

Tính giá trị của biểu thức:

a. 72 : (9 x 8) 28 : (7 x 2)

b. (15 x 24) : 6 (25 x 36) : 9

Bài làm:

a. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

28 : (7 x 2) = 28 : 14 = 2

b. (15 x 24) : 6 = 144 : 6 = 24

(25 x 36) : 9 = 900 : 9 = 100

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021