Giải câu 1 trang 115 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 115 toán 2 VNEN

Em hãy chọn ra 3 tổ trong lớp mình rồi tính tổng số bạn của ba tổ đó.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Em chọn tổ 1, tổ 4 và tổ 5

  • Tổ 1 có 7 bạn
  • Tổ 4 có 8 bạn
  • Tổ 5 có 7 bạn

=> Cả ba tổ có tất cả số bạn là: 7 + 8 + 7 = 22 (bạn)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021