Giải câu 1 trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

a) ( + $\frac{-5}{-6}$) + $\frac{4}{5}$ b) $\frac{-3}{-4}$ + ($\frac{11}{-15}$ + $\frac{-1}{2}$

Bài làm:

a) ( + $\frac{-5}{-6}$) + $\frac{4}{5}$

= ( + $\frac{4}{5}$) + $\frac{-5}{-6}$

= + $\frac{5}{6}$ = $\frac{6.6}{5.6}$+ $\frac{5.5}{6.5}$

= + $\frac{25}{30}$ = $\frac{36+25}{30}$

=

b) + ($\frac{11}{-15}$ + $\frac{-1}{2}$

= ( + $\frac{-1}{2}$) + $\frac{11}{-15}$

= ( + $\frac{-2}{4}$) + $\frac{11}{-15}$

= + $\frac{-11}{15}$ = $\frac{1.15}{4.15}$+ $\frac{-11.4}{15.4}$

= + $\frac{-44}{60}$ = $\frac{-29}{60}$

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021