Giải câu 1 trang 82 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 82 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) 21 . (- 3);

b) (- 16 ) . 5;

c) 12 . 20;

d) (- 21) . (- 6).

Bài làm:

a) 21 . (- 3) = - (21 . 3) = - 63

b) (- 16 ) . 5 = - (16 . 5) = - 80

c) 12 . 20 = 240

d) (- 21) . (- 6) = 126

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021