[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 trang 38 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Dấu hiệu chia hết cho 3

Hoạt động 1 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) 123 : 3 = 41 => Số 123 chia hết cho 3

b) Tổng các chữ số của số 123: S = 1 + 2 + 3 = 6 => S chia hết cho 3

Câu 1 (Trang 38 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5 là: 15

b) Số chia hết cho cả ba số 2, 3, 5 là 60

II. Dấu hiệu chia hết cho 9

Hoạt động 2 (Trang 39 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) 135 : 9 = 15 => 135 chia hết cho 9

b) S = 1 + 3 + 5 = 9 => S chia hết cho 9

Câu 2 (Trang 39 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Số có hai chữ số chia hết cho 2 và 9 là: 36

b) Số có hai chữ số chia hết cho cả ba số 2, 5, 9 là: 90

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 39 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cho các số 104, 627, 3 114, 5 123,6 831 và 72 102. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 3? Vì sao?

b) Số nào không chia hết cho 3? Vì sao?

c) Số nào chia hết cho 9? Vì sao?

d) Số nào chia hết cho 3, nhưng không chia hết cho 9? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 39 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Trong các số 2, 3, 5, 9 số nào là ước của n với

a) n = 4 536; b) n = 3 240; c) n = 9 805?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 39 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số:

a) chia hết cho 3;

b) chia hết cho 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 39 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số:

a) chia hết cho 5 và 9;

b) chia hết cho 2 và 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 40 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40, 45, 39, 44, 42

a) Lớp nào có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

b) Lớp nào có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

c) Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?

d) Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 131 lượt xem