[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết trang 30 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Quan hệ chia hết

1. Khái niệm về chia hết

Câu 1 (Trang 30 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cách tìm bội và ước của một số

Hoạt động 2:

a) Thực hiện các phép tính: 9 . 0; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6

b) Hảy chỉ ra bảy bội của 9

Câu 2 (Trang 31 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Hoạt động 3:

a) Tìm số thích hợp ở dấu ?:

8 : 1 = ?; 8 : 5 = ? (dư ?);

8 : 2 = ?; 8 : 6 = ? (dư ?);

8 : 3 = ? (dư ?); 8 : 7 = ? (dư ?);

8 : 4 = ?; 8 : 8 = ?

b) Hãy chỉ ra các ước của 8

Câu 3 (Trang 32 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm các ước của 25

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tính chất chia hết

1. Tính chất chia hết của một tổng

Hoạt động 4: Chỉ ra số thích hợp cho dấu ? theo mẫu:

mSố a chia hết cho mSố b chia hết cho mThực hiện phép chia (a + b) cho m
59555(95 + 55) : 5 = 30
6??(? + ?) : 6 = ?
9??(?+ ? ) : 9 = ?

Câu 4 (Trang 32 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tính chất chia hết của một hiệu

Hoạt động 5: Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

mSố a chia hết cho mSố b chia hết cho mThực hiện phép chia (a - b) cho m
74921(49 - 21) : 7 = 4
8??(? - ?) : 8 = ?
11??(? - ?) : 11 = ?

Câu 5 (Trang 33 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 2 020 - 1 820 chia hết cho 20

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tính chất chia hết của một tích

Hoạt động 6: Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

mSố a chia hết cho mSố b tùy ýThực hiện phép chia (a . b) cho m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10??(? . ?) : 10 = ?
15??(? . ?) : 15 = ?

Câu 6 (Trang 33 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Không thực hiện phép tính hãy giải thích tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6

=> Xem hướng dẫn giải

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Bài 1 (Trang 34 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Chỉ ra bốn bội của số m, biết:

a) m = 15; b) m = 30; c) m = 100.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2 (Trang 34 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm tất cả các ước của số n, biết:

a) n = 13; b) n = 20; c) n = 26.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Đội Sao đỏ của trường có 24 bạn. Cộ phụ trách muốn chia đội thành các nhóm đều nhau để kiểm tra vệ sinh lớp học, mỗi nhóm có ít nhất 2 bạn. Em hãy chia giúp cô giáo bằng cách có thể.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy tìm đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D:

a) Nếu m 4 và n 4 thì m + n chia hết cho:

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

b) Nếu m 6 và n 2 thì m + n chia hết cho

A. 6 B. 4 C. 3 D. 2

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Chỉ ra ba số tự nhiên m, n, p thỏa mãn các điều kiện sau: m không chia hết cho p và n không chia hết cho p nhưng m + n chia hết cho p

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 7 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cho a và b là hai số tự nhiên. Giải thích tại sao nếu (a + b) m và a m thì b m

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 8 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một cửa hàng có hai loại khay nướng bánh. Loại khay thứ nhất chứa 3 chiếc bánh. Loại khay thứ hai chứa 6 chiếc bánh. Sau một số lần nướng bằng cả hai loại khay trên, người bán hàng đếm được số bánh làm ra 125 chiếc. Hỏi người bán hàng đã đếm đúng hay sai số bánh làm được? Biết rằng mỗi lần nướng, các khay đều xếp đủ số bánh

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 9 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một đoàn khách du lịch đi tham quan chợ nổi Cái Răng ở thành phố Cần Thơ bằng thuyền, mỗi thuyền chở 5 khách du lịch. Sau đó một số khách trong đoàn rời địa điểm tham quan trước bằng thuyền to hơn, mỗi thuyền chở 10 khách du lịch. Hướng dẫn viên kiểm đếm số khách du lịch còn lại là 21 người. Hỏi kết quả kiểm đếm trên là đúng hay sai.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 75 lượt xem