Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

  • 1 Đánh giá

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Quan hệ chia hết

1. Khái niệm về chia hết

Câu 1 (Trang 30 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

Bài làm:

Ví dụ: ngày 15 tháng 7

Một ước của 15 là 3

Hai bội của 7 là 14 và 28

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021