Không thực hiện phép tính hãy giải thích tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6

  • 1 Đánh giá

3. Tính chất chia hết của một tích

Hoạt động 6: Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

mSố a chia hết cho mSố b tùy ýThực hiện phép chia (a . b) cho m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10??(? . ?) : 10 = ?
15??(? . ?) : 15 = ?

Câu 6 (Trang 33 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Không thực hiện phép tính hãy giải thích tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6

Bài làm:

Hoạt động 6:

mSố a chia hết cho mSố b tùy ýThực hiện phép chia (a . b) cho m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10507(50 . 7) : 10 = 35
15753(75 . 3) : 15 = 15

Câu 6:

Vì 36 chia hết cho 6 nên tích (36 . 1 234) chia hết cho 6

24 chia hết cho 6 nên tích (2 917 . 24) chia hết cho 6

54 chia hết cho 6 nên tích (54 . 13) chia hết cho 6

=> A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021