[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 16: Phép nhân số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 16: Phép nhân số nguyên trang 70 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Nhân hai số nguyên khác dấu

Hoạt động 1: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

(-11).3 = (-11) + (-11) + (-11) = -33

-(11.3) = -(11 + 11 + 11) = -33

Vậy (-11).3 = -(11.3)

Hoạt động 2: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Dự đoán: 5.(-7) = -35 ; (-6).8 = -48

Luyện tập 1: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) a. (-12).12 = -144 ; b. 137.(-15) = - 2 055

2) 5.(-12) = -60

Vận dụng 1: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng số tiền Cao đã ghi là: (-15 000).3 = -45 000 (đồng)

Vậy Cao đã chi 45 000 đồng

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 3: Trang 71 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhận xét: khi đổi dấu một thừa số và giữ nguyên thừa số còn lại thì tích cũng đổi dấu

Hoạt động 4: Trang 71 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Dự đoán: (-3).(-7) = 21

Luyện tập 2: Trang 71 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) (-12).(-12) = 144

b) (-137).(-15) = 2 055

3. Tính chất của phép nhân

Luyện tập 3: Trang 72 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1.a) P = 3.(-4).5.(-6) = 360

b) Tích P sẽ không thay đổi nếu ta đổi dấu tất cả các thừa số

2. 4.(-39) - 4.(-14) = 4.(-39 + 14) = 4.(-25) = -100

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.32: Trang 72 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Nhân hai số khác dấu:

a) 24.(-25) b) (-15).12

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.33: Trang 72 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Nhân hai số cùng dấu:

a) (-298).(-4) b) (-10).(-135)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.34: Trang 72 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu âm hay dương nếu trong tích đó có:

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đầu dương?

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.35: Trang 72 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019)

b) (-3).(-17) + 3.(120 - 17)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.36: Trang toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.37: Trang 72 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí:

a) (-8).72 + 8.(-19) - (-8)

b) (-27).1011 - 27.(-12) + 27.(-1)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.38: Trang 72 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như hình 3.19. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Vòng10 điểm7 điểm3 điểm-1 điểm-3 điểm
An12011
Bình20102
Cường03110

Hỏi trong ba bạn, bạn nào đạt điểm cao nhất?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 52 lượt xem