[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Tập hợp trang 5 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp

Luyện tập 1: Trang 6 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Bạn Nam là tổ trưởng tổ 1 nên bạn Nam thuộc tập hợp B.

Bạn Minh không là tổ trưởng trong lớp, nên bạn Minh không thuộc tập hợp B.

2. Mô tả một tập hợp

Luyện tập 2: Trang 7 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Các tập hợp được viết bằng cách liệt kê các phần tử của chúng là:

A = {0; 1; 2; 3; 4}

B = {1; 2; 3; 4}

Luyện tập 3: Trang 7 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Vì M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 nên M = {7; 8; 9}

Ta có:

a) ; $9\in M$

b) Ta có thể mô tả M bằng 2 cách sau:

M = {7; 8; 9}

M = {n | 6 < n < 10}

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.1: Trang 7 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hai tập hợp:

A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; ư; v}

Dùng kí hiệu "" hoặc "$\in $" để trả lời câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.2: Trang 7 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho tập hợp:

U = {x N| x chia hết cho 3}

Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.3: Trang 7 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức cuộc sống

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7;

b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày

c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ "ĐIỆN BIÊN PHỦ"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.4: Trang 8 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.5: Trang 8 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh, đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Gọi S là tập hợp các hành tinh của hệ Mặt Trời. Hãy viết S bằng cách liệt kê các phần tử của S.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 48 lượt xem