[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng trang 21 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Chia hết và chia có dư

Hoạt động 1: Trang 21 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn. Mỗi bạn được 5 quyển vở.

- Không thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn.

Thực hành 1: Trang 22 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) * Ta có: 255 = 85 . 3

Vậy 255 chia hết cho 3.

* Ta có: 157 = 51 . 3 + 4

Vậy 157 chia cho 3 dư 4.

* Ta có: 5 105 = 1 071 . 3 + 2

Vậy 5 105 chia cho 3 dư 2.

b) Ta có 17 = 4 . 4 + 1

Ta thấy 17 bạn vào cho 4 xe taxi sẽ dư ra 1 người.

* Vậy không thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi.

2. Tính chất chia hết của một tổng

Hoạt động 2: Trang 22 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

* Hai số chia hết cho 11 là: 22 và 33.

Ta có 22 + 33 = 55 11

* Hai số chia hết cho 13 là 26 và 39

Ta có 26 + 39 = 65 13

Hoạt động 3: Trang 22 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

* Số chia hết cho 6 là 12, số không chia hết 6 là 10

12 + 10 = 22 6

12 – 10 = 2 7

* Số chia hết cho 7 là 14, số không chia hết cho 7 là 9

14 + 9 = 23 7

14 – 9 = 5 7

Thực hành 2: Trang 23 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

* Vì 1 200 4 và 440 4 nên 1 200 + 440 4.

* Vì 440 4 và 324 4 nên 440 – 324 4.

* Vì 2 . 3 . 4 . 6 4 và 27 $\not\vdots $ 4 nên 2 . 3 . 4 . 6 $\not\vdots $ 4.

Vận dụng: Trang 23 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

A = 12 + 14 + 16 + x

Ta có: 12 2, 14 2 và 16 2

Nên x 2 thì A 2

x 2 thì A 2.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 23 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào sao đây là sai?

a) 1 560 + 390 chia hết cho 15;

b) 456 + 555 không chia hết cho 10;

c) 77 + 49 không chia hết cho 7;

d) 6 624 – 1 806 chia hết cho 6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 23 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư? Viết kết quả phép chia dạng a = b . q + r, với 0 r < b.

a) 144 : 3; b) 144 : 13; c) 144 : 30.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 23 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau:

a) 1 298 = 354q + r (0 r < 354);

b) 40 685 = 985q + r (0 r < 985).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 23 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong phong trào xây dựng “nhà sách của chúng ta", lớp 6A thu được 3 loại sách do các bạn trong lớp đóng góp: 36 quyển truyện tranh, 40 quyển truyện ngắn và 15 quyển thơ. Có thể chia số sách đã thu được thành 4 nhóm với số lượng quyền bằng nhau không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem