Giải toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Toán 6 tập 1 sách CTST của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 1 KhoaHoc

Giải toán 6 tập 1 sách chân trời sáng tạo

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Thực hiện các phép tính

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 9: Ước và bội

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 3

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách chân trời sáng tạo

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6