[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 trang 26 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Dấu hiệu chia hết cho 9

Hoạt động 1: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Khẳng định của An là đúng. Vì mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.

Thực hành 1: Trang 26 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) 245 có 2 + 4 + 5 = 11 9 nên 245 9

9 087 có 9 + 0 + 8 + 7 = 24 9 nên 9 087 9

398 có 3 + 9 + 6 = 18 9 nên 398 9

531 có 5 + 3 + 1 = 9 9 nên 531 9

Vậy các số 398, 531 chia hết cho 9.

b) Hai số chia hết cho 9 là 936, 18

Hai số không chia hết cho 9 là 987, 192.

2. Dấu hiệu chia hết cho 3

Hoạt động 2: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

315 = 3 . 100 + 1 . 10 + 5

= 3 . (99 + 1) + 1 . (9 + 1) + 5

= 3 . 99 + 3 + 9 + 1 + 5

= (3 + 1 + 5) + (3 . 3 . 11 + 3) . 3

418 = 4 . 100 + 1 . 10 + 8

= 4 . (99 + 1) + 1 . (9 + 1) + 8

= 4 . 99 + 4 + 9 + 1 + 8

= (4 + 1 + 8) + (4 . 3 . 11 + 3) . 3

Thực hành 2: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Trong hai số 315 và 418 thì số 315 chia hết cho 3.

Vì số 315 có 3 + 1 +5 = 9 chia hết cho 3.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cho các số 117; 3 447; 5 085; 534; 9 348; 123.

a) Em hãy viết tập hợp A gồm các số chia hết cho 9 trong các số trên.

b) Có số nào trong các số trên chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 không? Nếu có, hãy viết các số đó thành tập hợp B.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, em hãy giải thích các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 hay không, có chia hết cho 9 hay không.

a) 1 206 + 5 306; b) 436 – 324; c) 2 . 3 . 4 . 6 + 27.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 27 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bạn Tuấn là một người rất thích chơi bi nên bạn ấy thường sưu tầm những viên bi rồi bỏ vào 4 hộp khác nhau, biết số bi trong mỗi hộp lần lượt là 203, 127, 97, 173.

a) Liệu có thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được không? Giải thích.

b) Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người được không?

c) Nếu Tuấn rủ thêm 8 bạn cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người được không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 36 lượt xem