[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 15: Quy tắc dấu ngoặc trang 67 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hoạt động 1: Trang 67 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 4 + (12 - 15) = 4 + (-3) = 1

4 + 12 - 15 = 16 - 15 = 1

Vậy 4 + (12 - 15) = 4 + 12 - 15

b) 4 - (12 - 15) = 4 - (-3) = 7

4 - 12 + 15 = -8 + 15 = 7

Hoạt động 2: Trang 67 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhận xét:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " đổi thành " - " và dấu " - " đổi thành " + "

Luyện tập 1: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) (-385 + 210) + (385 - 217) = -385 + 210 + 385 - 217 = -7

b) (72 - 1 956) - (-1 956 + 28) = 72 - 1 956 + 1956 - 28 = 44

Luyện tập 2: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17 = (12 - 15) + (13 - 16) + (14 - 17) = (-3) + (-3) + (-3) = -9

b) (35 - 17) - (25 - 7 + 22) = 35 - 17 -25 + 7 - 22 = (35 - 25) - (17 - 7) - 22 = 10 - 10 - 22 = -22

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.19: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) -321 + (-29) - 142 - (-72)

b) 214 - (-36) + (-305)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.20: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 21 - 22 + 23 - 24

b) 125 - (115 - 99)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.21: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16)

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.22: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 232 - (581 + 132 - 331)

b) [12 + (-57)] - [-57 - (-12)]

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.23: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (23 + x) - (56 - x) với x = 7

b) 25 - x - (29 + y - 8) với x = 13, y = 11

=> Xem hướng dẫn giải


  • 113 lượt xem