[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên trang 84 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

I. Phép chia hai số nguyên khác dấu

Hoạt động 1: Trang 84 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 4)

b) 12 : (- 3) = - (12 : 3) = 4

Vậy hai phép tính 12 : (- 3) và - (12 : 3) cho kết quả bằng nhau.

Câu 1: Trang 84 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) 36 : (- 9) = - (36 : 9) = - 4

b) (- 48) : 6 = - (48 : 6) = 8

II. Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 2: Trang 85 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) 4

b) (- 20) : (- 5) = 20 : 5 = 4

Vậy hai phép tính (- 20) : (- 5) và 20 : 5 cho kết quả bằng nhau.

Câu 2: Trang 85 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 12) : (- 6) = 12 : 6 = 2

b) (- 64) : (- 8) = 64 : 8

III. Quan hệ chia hết

Hoạt động 3: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a)

n123469121836
(- 36) : n-36- 18- 12- 9- 6- 4- 3- 2- 1

b) Số - 36 chia hết cho các số nguyên: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, - 1, - 2, - 3, - 4, - 6, - 9, - 12, - 18, - 36.

Câu 3: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) Do – 16 = 8 . (- 2) nên – 16 chia hết cho (- 2)

b) – 18 là bội của – 6

c) 3 là ước của - 27

Câu 4: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) Ư(-15) = {- 15, 5, - 5, 3, - 3, 1, - 1}

Ư(- 12) = {12, - 12, 6, - 6, 4, - 4, 3, -3, 2, - 2, 1, -1}

b) B(- 3) = {3, - 3, 6, - 6, 9,...}

B(- 7) = {7, -7, 14, - 14, 21,...}

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) (- 45) : 5;

b) 56 : 7;

c) 75 : 25;

d) (- 207) : (- 9).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

So sánh:

a) 36 : (- 6) và 0;

b) (- 15) : (- 3) và (- 63) : 7

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 3) : x = 36;

b) (- 100) : (x + 5) = - 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Nhiệt độ lúc 8 giờ trong 5 ngày liên tiếp là -6 C, - 5C, - 4 C, 2 C, 3 C. Tính nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) – 36 chia hết cho – 9;

b) – 18 chia hết cho 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 chia hết cho x;

b) – 13 chia hết cho x + 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Một con ốc sên leo len một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m. Quy ước quãng đường mà ốc sên leo lên 3 m là 3 m, quãng đường ốc sên tụt xuống 2 m là - 2m.

a) Viết phép tính biểu thị quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày.

b) Sau 5 ngày thì ốc sên leo được bao nhiêu m?

c) Sau bao nhiêu giờ thì ốc sên chạm đến ngọn cây? Biết rằng lúc 0 giờ ốc sên ở gốc cây và bắt đầu leo lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Dùng máy tính cầm tay để tính:

(- 252) : 21; 253 : (- 11); (- 645) : (- 15).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 52 lượt xem