[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên trang 17 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Phép nhân số tự nhiên

Luyện tập 1: Trang 17 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

834 . 57 = 47 538

603 . 295 = 177 885

Vận dụng 1: Trang 17 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số tiền mà bác Thiệp phải trả khi in tập tài liệu đó là:

250 . 350 = 87 500 (đồng)

Đáp số: 87 500 đồng

Hoạt động 1: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a . b = 12 . 5 = 60

b . a = 5 . 12 = 60

Vậy a . b = b . a

Hoạt động 2: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số tự nhiên c phải tìm là 5

Hoạt động 3: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

3 . (2 + 5) = 3 . 7 = 21

3 .2 + 3 . 5 = 6 + 15 = 21

Vậy 3 . (2 + 5) = 3 .2 + 3 . 5

Luyện tập 2: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

125 . 8001 . 8 = (125 . 8) . 8 001 = 1000 . 8 001 = 8 001 000

Vận dụng 2: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số bóng đèn cần phải thay tất cả là:

32 . 8 = 256 (bóng đèn)

Tổng số tiền nhà trường phải trả là:

96 000 . 256 = 24 576 000 (đồng)
Đáp số: 24 576 000 đồng

2. Phép chia hết và phép chia có dư

Hoạt động 4: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

196 : 7 = 28

215 : 18 = 18 . 11 + 17

Hoạt động 5: Trang 18 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Phép chia hết là: 196 : 7 = 28

Số bị chia là 196, số chia là 7, thương là 28

Phép chia có dư là 215 : 18 = 18 . 11 + 17

Số bị chia là 215, số chia là 18, thương là 11 và số dư là 17

Luyện tập 3: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 945 : 45 = 21

b) 3 121 : 51 = 61 (dư 10)

Vận dụng 3: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số tiền mà mẹ phải trả là:

10 . 20 000 = 200 000 (đồng)

Số tờ 50 nghìn đồng mà mẹ phải đưa là:

200 000 : 50 000 = 4 (tờ)

Đáp số: 4 tờ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.23: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thực hiện các phép nhân sau:

a) 951 . 23

b) 47 . 273

c) 845 . 253

d) 1 356 . 125

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.24: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính nhẩm:

a) 125 . 10

b) 2 021 . 100

c) 1 991 . 25 . 4

d) 3 025 . 125 . 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.25: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính nhẩm:

a) 125 . 101 (Hướng dẫn viết 101 = 100 + 1)

b) 21 . 49 (Hướng dẫn viết 49 = 50 - 1)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.27: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau:

a) 1 092 : 91

b) 2 059 : 17

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.28: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tổng điều tra dân số ngày 1 - 4 - 2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người (theo Tổng cục Thống kê). Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân số Thanh Hóa 32 228 người. Tính số dân tỉnh Thanh Hóa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.29: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một Trường trung học cơ sở có 997 học sinh tham sự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghế băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.30: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1 290 kiện hàng tới một cửa hàng. Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 36 lượt xem