Giải câu 1.24 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 1.24: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính nhẩm:

a) 125 . 10

b) 2 021 . 100

c) 1 991 . 25 . 4

d) 3 025 . 125 . 8

Bài làm:

a) 125 . 10 = 1 250

b) 2 021 . 100 = 201 100

c) 1 991 . 25 . 4 = 1 991 . (25 . 4) = 1 991 . 100 = 199 100

d) 3 025 . 125 . 8 = 3 025 . (125 . 8) = 3 025 . 1000 = 3 025 000

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021