[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên trang 10 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tập hợp *

Thực hành 1: Trang 10 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Tập hợp * khác nhau là:

là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 0.

* là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0.

b) C = {1, 2, 3, 4, 5}

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Thực hành 2: Trang 10 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) 17, 19, 21 là ba số lẻ liên tiếp tăng dần.

b) 103, 101, 99, 97 là bốn lẻ liên tiếp giảm dần.

Hoạt động 1: Trang 11 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) a > 2021 Mà 2021 > 2020 => a > 2020

b) a < 2000 Mà 2000 < 2021 => a < 2020

Thực hành 3: Trang 11 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

A = {35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0}

3. Ghi số tự nhiên

Thực hành 4: Trang 11 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Số 2023 có 4 chữ số: chữ số hàng đơn vị là 3, chữ số hàng chục là 2, chữ số hàng trăm là 0, chữ số hàng nghìn là 2.

Số 5 427 198 653 có 10 chữ số: chữ số hàng đơn vị là 3, chữ số hàng chục là 5, chữ số hàng trăm là 6, chữ số hàng nghìn là 8,…

Thực hành 5: Trang 11 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Biểu diễn số:

345 = 3 100+ 4 10 + 5 = 300 + 40 + 5

2 021 = 2 1000 + 0 x 100 + 2 10 + 1 = 2 000 + 20 + 1

b) Đọc số 96 208 984: Chín mươi sáu triệu hai trăm lẻ tám nghìn chín trăm tám mươi bốn.

Số này có 8 chữ số, số triệu là 6, số trăm là 9.

Thực hành 6: Trang 12 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Số la mãXIIXXXXIIXVIIXXXXXVIXXVIIIXXIV
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân1220221730262824

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Chọn kí hiệu thuộc ( ) hoặc ( $\notin $ ) thay cho mỗi “?”.

a) 15 ? ; b) 10,5 ? *;

c) ? $\mathbb{N}$; d) 100 ? $\mathbb{N}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong các khẳng định sau, khẳng định nao là đúng, khẳng định nào là sai?

a) 1 999 > 2 003;

b) 100 000 là số tự nhiên lớn nhất;

c) 5 5;

d) Số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Biểu diễn các số 1 983, 2 756, 2 053 theo mẫu 1 983 = 1 1000 + 9 100 + 8 10 + 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 12 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng sau đây vào vở.

Giải câu 4 trang 12 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem