[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài : Bài tập cuối chương 1 trang 45 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Trang 45 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Gọi X là tập hợp các chữ cái trong “từ thanh”.Cách viết đúng là:

(A) X = {t; h; a; n; h}.

(B) X = {t; h; n};

(C) X= {t; h; a; n}.

(D) X = {t; h; a; n; m}.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5. Cách viết sai là:

(A) X = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

(B) X = {0; 2; 4; 1; 3; 5}.

(C) X= {x $\mathbb{N}$ | x < 5}.

(D) X = {x $\mathbb{N}$ | x $\leq $ 5}.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cách viết nào sao đây là sai:

(A) a + b = b + a.

(B) ab = ba.

(C) ab + ac = a(b + c).

(D) ab - ac = a(c - b).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Nhẩm xem kết quả phép tính nào dưới đây là đúng:

(A) 11 . 12 = 122.

(B) 13 . 99 = 1170.

(C) 14 . 99 = 1386.

(D) 45 . 9 = 415.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

ƯCLN(18, 24) là:

(A) 24

(B) 18

(C) 12

(D) 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

BCNN(3, 4, 6) là:

(A) 72

(B) 36

(C) 12

(D) 6

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173;

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900;

c) C = 2 . 3 – (1$^{10}$ + 15) : 4$^{2}$;

d) D = 6 : 4 . 3 + 2 . 5 - 210$^{0}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm các chữ số x, y biết:

a) chia hết cho 2; 3 và cả 5.

b) chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) A = {a $\mathbb{N}$ | 84 $\vdots $ a và a > 6}.

b) B = {b $\mathbb{N}$ | b $\vdots $ 12, b $\vdots $ 15, b $\vdots $ 18 và 0 < b < 300}.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong dịp "Hội xuân 2020", để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A bán hai mặt hàng (như bảng ở cột bên) với mục tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng.

Giải câu 4 trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong thực tế các bạn đã bán được số lượng hàng như sau: trà sữa bán được 93 li, dừa bán được 64 quả.

Hỏi lớp 6A đã thu được bao nhiêu tiền lãi? Lớp 6A có hoàn thành mục tiêu đã đề ra không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia ra thành 2 tế bào con. Các tế bào con tiếp tục tăng kích thước và lại phân chia thành 4 tế bào, rồi thành 8 tế bào, ...

Hãy cho biết số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư, thứ năm, thứ sáu từ một tế bào ban đầu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như các hình dưới đây. Trong mỗi trường hợp a, b, c, d, Huy xếp được bao nhiêu hình như vậy?

Giải câu 6 trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

a) Hoàn thiện bảng sau vào vở.

Giải câu 7 trang 46 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

b) Nhận xét về tích

ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) và tích a . b.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem