Giải bài tập 1 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 34

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Bài 1 (Trang 34 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Chỉ ra bốn bội của số m, biết:

a) m = 15; b) m = 30; c) m = 100.

Bài làm:

a) m = 15;

Bốn bội của 15 là: 0, 15, 30, 45

b) m = 30;

Bốn bội của 30 là: 30; 60; 90; 150

c) m = 100.

Bốn bội của 100 là: 400; 500; 700; 800

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021