Giải bài 5 trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài 5 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy tìm đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D:

a) Nếu m 4 và n 4 thì m + n chia hết cho:

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

b) Nếu m 6 và n 2 thì m + n chia hết cho

A. 6 B. 4 C. 3 D. 2

Bài làm:

a) Đáp án D

b) Đáp án D

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021