Giải bài 6 trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài 6 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Chỉ ra ba số tự nhiên m, n, p thỏa mãn các điều kiện sau: m không chia hết cho p và n không chia hết cho p nhưng m + n chia hết cho p

Bài làm:

Ví dụ các số: 3; 5; 2

3 không chia hết cho 2 và 5 không chia hết cho 2 nhưng 3 + 5 = 8 chia hết cho 2

Ví dụ các số 7 ; 9; 4

7 không chia hết cho 4 và 9 không chia hết cho 4 nhưng 7 + 9 = 16 chia hết cho 4

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021