Giải câu 2 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 41 SGK)

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

HCl

Ba(OH)2

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Bài làm:

a) Ta có bảng sau

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

o

o

HCl

x

o

o

Ba(OH)2

o

x

x

b) Phương trình phản ứng

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021