Giải câu 2 trang 70 toán tiếng anh lớp 4

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 sgk Toán tiếng Anh lớp 4

Fill in the blanks:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m33023230
m x 78

Bài làm:

Perform the calculation of each value m = 3; 30; 23; 230 with 78

Các con thực hiện đặt phép tính từng giá trị m=3; 30; 23; 230 với 78
Then, write the results in the corresponding boxSau đó, các con ghi kết quả xuống ô trống tương ứng

Then, you get the following result:

Khi đó, các con nhận được kết quả như sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021